سامانه پارک آموزش ترافیک

تقویم آموزشی
زمان ظرفیت نام فعالیت هزینه وضعیت پرداخت
دوشنبه 19 آذر

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 19 آذر

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 20 آذر

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 20 آذر

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 21 آذر

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 21 آذر

11:45 - 13:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 24 آذر

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 24 آذر

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 25 آذر

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 26 آذر

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 26 آذر

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 27 آذر

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 27 آذر

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 28 آذر

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 01 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 01 دی

10:45 - 12:30

2 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 02 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 03 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 03 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 04 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 04 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 05 دی

10:45 - 12:30

9 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 08 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 08 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 09 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 10 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 10 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 11 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 11 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 12 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 15 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 15 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 16 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 17 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 17 دی

10:45 - 12:30

30 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 18 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 18 دی

10:45 - 12:30

23 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 19 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 22 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 22 دی

10:45 - 12:30

26 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 23 دی

10:45 - 12:30

40 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 24 دی

8:45 - 10:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 24 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 25 دی

8:45 - 10:30

22 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 25 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 26 دی

10:45 - 12:30

40 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 29 دی

8:45 - 10:30

23 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 29 دی

10:45 - 12:30

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 30 دی

10:45 - 12:30

40 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
logo-samandehi