سامانه پارک آموزش ترافیک

تقویم آموزشی
زمان ظرفیت نام فعالیت هزینه وضعیت پرداخت
سه شنبه 24 مهر

8:45 - 10:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 24 مهر

10:45 - 12:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 28 مهر

8:45 - 10:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 28 مهر

10:45 - 12:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 30 مهر

8:45 - 10:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 30 مهر

10:45 - 12:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 01 آبان

8:45 - 10:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 01 آبان

10:45 - 12:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 05 آبان

8:45 - 10:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 05 آبان

10:45 - 12:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 07 آبان

8:45 - 10:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 07 آبان

10:45 - 12:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 08 آبان

8:45 - 10:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 08 آبان

10:45 - 12:30

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 30 آبان

08:00 - 09:00

900 دوچرخه سواری - فردی 120,000 ریال قابل رزرو
  • آنلاین
  • واریز به شماره حساب بانکی
  • پرداخت در محل پارک
 انتخاب