سامانه پارک آموزش ترافیک

تقویم آموزشی
زمان ظرفیت نام فعالیت هزینه وضعیت پرداخت
شنبه 25 آبان

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 25 آبان

09:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 25 آبان

10:45 - 12:15

57 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 26 آبان

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 26 آبان

09:30 - 11:00

30 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 26 آبان

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 27 آبان

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 27 آبان

09:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 27 آبان

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 28 آبان

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 28 آبان

09:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 28 آبان

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 29 آبان

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 29 آبان

09:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 29 آبان

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 02 آذر

08:30 - 10:00

34 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 02 آذر

09:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 02 آذر

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 03 آذر

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 03 آذر

9:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 03 آذر

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 04 آذر

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 04 آذر

09:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
دوشنبه 04 آذر

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 05 آذر

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 05 آذر

09:30 - 11:00

39 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 05 آذر

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 06 آذر

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 06 آذر

09:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
چهارشنبه 06 آذر

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 09 آذر

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 09 آذر

09:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
شنبه 09 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 10 آذر

08:30 - 10:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 10 آذر

09:30 - 11:00

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
یک شنبه 10 آذر

10:45 - 12:15

27 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 11 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 11 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 11 آذر

10:45 - 12:15

0 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان
ظرفیت تکمیل شد.
سه شنبه 12 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 12 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 12 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 13 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 13 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 13 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 16 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 16 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 16 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 17 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 17 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 17 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 18 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 18 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 18 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 19 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 19 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 19 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 20 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 20 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 20 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 23 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 23 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 23 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 24 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 24 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
یک شنبه 24 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 25 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 25 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
دوشنبه 25 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 26 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 26 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
سه شنبه 26 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 27 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 27 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
چهارشنبه 27 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 30 آذر

08:30 - 10:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 30 آذر

09:30 - 11:00

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
شنبه 30 آذر

10:45 - 12:15

60 آموزش ترافیک ویژه مدارس - مدارس رایگان  انتخاب
logo-samandehi